Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Kana? Mazurski sp?ywy jednodniowe

 Propozycje jednodniowych sp?yww Kana?em Mazurskim
 KANA? MAZURSKI - LATO 2014

 • Przysta?(J.Mamry) - Kaczory(?luza Le?niewo Grne)
  • - 8km / czas p?yni?cia ok. 3 godzin
  • - cena sp?ywu za kajak dwuosobowy / 60z?

 • Kaczory(?luza Le?niewo Dolne) - Marsza?ki (8km / czas p?yni?cia ok. 3-4 godzin)
  • - cena sp?ywu za kajak dwuosobowy / 70z?

 • Przysta?(J.Mamry)  -  Guja(?luza Piaski) (12km / czas p?yni?cia ok. 5-6 godzin)
  • - cena sp?ywu za kajak dwuosobowy / 80z?

 • Przysta?(J.Mamry)  -  Bajorki(Marsza?ki) (17km / czas p?yni?cia ok. 6-7 godzin)
  • - cena sp?ywu za kajak dwuosobowy / 90z?

z

Z nami zobaczysz i poznasz tajemniczy i najpot??niejszy
z polskich kana?w Kana? Mazurski


Program jednodniowego sp?ywu KANA?EM MAZURSKI - LATO 2014

Przysta?  -  Bajorki

O godzinie 10:00 spotykamy sie w Kaczorach. Jest to ma?a osada po?o?ona nad Kana?em Mazurskim nieopodal jez. Rydzwka. Nasza baza z du?ym parkingiem znajduje sie na posesji Kaczory 6 tu? przy drodze wojewdzkiej [650]. Po kilkuminutowym spotkaniu informacyjnym udajemy si? busami na start sp?ywu. Po drodze mijamy wiadukt po ktrym biegnie linia kolejki turystycznej W?gorzewo - K?trzyn.


Etap pierwszy
Przysta?(Jez. Mamry) - Kaczory(?luza Le?niewo Dolne) (ok. 8 km)

Po przybyciu na miejsce wydajemy nasz sprz?t p?ywaj?cy, krtki instrukta? i wyp?ywamy na wody jeziora Przysta?, ktre jest integraln? cz??ci? Mamr. To niewielkie jezioro uwa?any jest za najczystszy w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Przejrzysto?? wody i g??boko?ci si?gaj?ca ponad 40 metrw przyci?ga wielu amatorw nurkowania. P?yniemy dalej i kierujemy sie w stron? kana?u niedost?pnego i zamkni?ty dla ?eglugi. P?yniemy ostro?nie uwa?aj?c na podwodne g?azy! Za betonowym mostem po prawej dom stra?nika nast?pnie metalowy wiadukt. Nieco dalej przycz?ki wysadzonego mostu drogowego. Wkrtce docieramy do zapory a za ni? metalowy jaz walcowy. Brzegi kana?u wznosz? si? ponad okoliczne drzewa, dop?ywamy do ziemnej grobli, za ni? pot??na ?luza Kaczory na terenie, ktrej obecnie znajduje si? park linowy a fani sportw ekstremalnych mog? skorzysta? z r?nych atrakcji. W tym miejscu ko?czymy pierwszy etap wodny i pieszo udajemy sie do ?luzy Le?niewo Dolne. Po kilkunastominutowej przerwie ruszamy nad jez. Rydzwka.


Etap drugi
Kaczory(Jez. Rydzwka) - Bajory (ok. 8 km)

Odcinek bardzo ciekawy zapewniaj?cy niezapomniane prze?ycia, urokliwy pod wzgl?dem przyrodniczym. Wyp?ywamy z pobliskiego  jeziora Rydzwka i kierujemy sie na przeciwleg?y p?nocny brzeg, gdzie znajduje sie wej?cie do kana?u. Tu czeka nas pierwsza przeszkoda w postaci jazu walcowego zabezpieczaj?cy przed?luzowy odcinek przed naporem wody z jeziora. Dalej dech w piersiach zapiera pot??na ?luza Guja, ktra wy?ania si? spod ziemi, nachalnie przypominaj?c o swojej obecno?ci dwiema prostok?tnymi wie?ami. Dzi? stoj? bezczynnie, jednak ich zadaniem mia?o by? unoszenie stalowych wrt za pomoc? umieszczonych w ich wn?trzu mechanizmw. W dole komory ?luzowej jest widok, ktry niemal przera?a swym ?elbetonowym ogromem. ?luza o 52 metrach d?ugo?ci oraz 15 metrach wysoko?ci, na w?asne oczy mo?emy zachwyca? si? jej ogromem, przy ktrych kajak jest zaledwie ?upink? orzecha. Gdy wp?yniemy do wn?trza ?luzy, wra?enia zrobi? si? jeszcze bardziej intensywne, bo tutaj niemal dotykamy historii. Przemieszczaj?c si? dalej, coraz liczniej b?dziemy napotyka? ?lady powojennych, niemieckich konstrukcji jak ruiny mostw. Wp?ywamy w las, gdzie brzegi kana?u porasta ?wierkowy starodrzew. Dalej s?yszymy ju? tylko szum wody, ktry oznajmia, ?e to koniec naszej wodnej przeprawy. Stalowa przegroda nie pozwoli kontynuowa? podr?y. Teraz pozostanie ju? tylko piesza wycieczka po lesie, a towarzysz?cy nam ma?y strumyk doprowadzi nas do uko?czonej ?luzy Bajory. Przypomina t?, ktr? mijali?my w Guji, jednak mo?emy podziwia? j? w ca?ej okaza?o?ci, poniewa? nie zosta?a wybudowana pod ziemi?. Uko?czony kana? poni?ej ?luzy teraz szczelnie zaro?ni?ty trzcin? jest dzi? zamieszkiwany przez bobry, zatem jego budowa cho? na co? si? zda?a.

Ko?czymy nasz? przygod? z Kana?em Mazurskim i jego tajemniczym szlakiem, o ktrym ma?o kto s?ysza?, a tym bardziej widzia? z bliska, ciekawe i wci?? jeszcze nie do ko?ca odkryte miejsce.

Zapewniamy:

 - przewz osb na miejsce rozpocz?cia sp?ywu oraz z powrotem po jego zako?czeniu
 - transport sprz?tu na niesp?ywnym odcinku kana?u
 - opiek? przewodnika / ratownika
 - nowe 2-osobowe nowoczesne kajaki polietylenowe, modele z roku 2012/13
 - bardzo lekkie i wytrzyma?e nowe wios?a polietylenowo-aluminiowe
 - kamizelki asekuracyjne


Program sp?ywu mo?e ulega? zmianom ze wzgl?du na warunki atmosferyczne i niezale?ne od organizatora czynniki zewn?trzne.


Image Map

Imponuj?cych rozmiarw ?luzy o d?ugo?ci 45m i g??boko?ci komory dochodz?cej do 21 metrw


Szlak sp?ywu wyj?tkowo bogata przyrodniczo i historycznieNieco dalej przycz?ki wysadzonego mostu drogo?
wego.